: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

ร่วมงานกับเรา...

    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทยที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล เราเชื่อว่า ทรัพยากรบุคคลสำคัญที่สุด ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้มั่นคง และยั่งยืน เราส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน ใส่ใจดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม และให้สอดคล้องกับค่านิยมของเรา “คนดี - คนเก่ง” รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข นำความรู้ ความสามารถ มาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

ค่านิยมองค์กร

...

...

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ


...

ปรัชญาผู้ก่อตั้ง

นำเทคโนโลยี มาพัฒนาประเทศไทย

...

วิสัยทัศน์

เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

...

วัฒนธรรมองค์กร

INTERLINK NO.1

...

ปฏิญญาทางธุรกิจ

สินค้าคุณภา ราคาถูกกว่า บริการที่ดีกว่า
...

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนบริษัทฯ

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร นำไปสู่การมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างความผูกพันกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  - กิจกรรมกีฬา และสันทนาการ
  - กิจกรรมวันครบรอบบริษัทฯ
  - กิจกรรม Team Outing
  - กิจกรรมวันสำคัญ และงานประเพณีต่าง ๆ
  - กิจกรรมงานสังสรรค์รื่นเริงต่าง ๆ
  - งานสัมมนา ฝึกอบรม และกิจกรรรมต่าง ๆ

อินเตอร์ลิ้งค์ คือ บริษัทมหาชน ที่นำเข้า และจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Cabling)

และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Networking) ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีอุดมการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแรก นับตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทย ที่มีความมั่นคง เติบโต ต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดมา บริษัทฯ มอบโอกาสในการเรียนรู้พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ เพื่อความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตการทำงานและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

...
...

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน

ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และเรื่องค่าตอบแทน ยังมีแผนการเพิ่มอัตราเงินเดือนในระยะยาวที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ มีการบริหารจัดการสวัสดิการต่าง ๆ ที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อดูแลชีวิตและความเป็นอยู่โดยรวมของเพื่อนพนักงาน เรามุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในระยะยาว

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เป็นบ้านหลังใหญ่ใส่ใจดูแลเอื้ออาทร ทำงานร่วมกัน

เป็นทีมด้วยความรัก ความผูกพันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ได้มุ่งเน้นการส่งเสริม สร้างความผูกพันของพนักงาน พร้อมปรับปรุงกระบวนการ และระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของพนักงานในแต่ละสายงาน และแต่ละช่วงอายุของพนักงานที่หลากหลายในองค์กร พร้อมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม มีความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจ ตลอดจนความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม กิจกรรม CSR เพื่อสังคม และกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

......


interlink