: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th
...
ร่วมงานกับเรา

...

    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทยที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล เราเชื่อว่า ทรัพยากรบุคคลสำคัญที่สุด ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้มั่นคง และยั่งยืน เราส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน ใส่ใจดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม และให้สอดคล้องกับค่านิยมของเรา “คนดี - คนเก่ง” รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข นำความรู้ ความสามารถ มาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

...

...
...
...
......

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร นำไปสู่การมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างความผูกพันกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  - กิจกรรมกีฬา และสันทนาการ
  - กิจกรรมวันครบรอบบริษัทฯ
  - กิจกรรม Team Outing
  - กิจกรรมวันสำคัญ และงานประเพณีต่าง ๆ
  - กิจกรรมงานสังสรรค์รื่นเริงต่าง ๆ
  - งานสัมมนา ฝึกอบรม และกิจกรรรมต่าง ๆ

และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Networking) ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีอุดมการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแรก นับตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทย ที่มีความมั่นคง เติบโต ต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดมา บริษัทฯ มอบโอกาสในการเรียนรู้พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ เพื่อความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตการทำงานและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

...
...

ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และเรื่องค่าตอบแทน ยังมีแผนการเพิ่มอัตราเงินเดือนในระยะยาวที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ มีการบริหารจัดการสวัสดิการต่าง ๆ ที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อดูแลชีวิตและความเป็นอยู่โดยรวมของเพื่อนพนักงาน เรามุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในระยะยาว

เป็นทีมด้วยความรัก ความผูกพันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ได้มุ่งเน้นการส่งเสริม สร้างความผูกพันของพนักงาน พร้อมปรับปรุงกระบวนการ และระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของพนักงานในแต่ละสายงาน และแต่ละช่วงอายุของพนักงานที่หลากหลายในองค์กร พร้อมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม มีความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจ ตลอดจนความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม กิจกรรม CSR เพื่อสังคม และกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

......


interlink