นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการ
นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการ
นางชลิดา อนันตรัมพร

กรรมการ
นายณัฐนัย อนันตรัมพร

กรรมการ
นางสาวขวัญตา มีสมพร

กรรมการ
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

กรรมการ
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

กรรมการอิสระ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการอิสระ
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

กรรมการอิสระ
นายธีรกุล นิยม

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่
นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางชลิดา อนันตรัมพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)
นายณัฐนัย อนันตรัมพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)
นางสาวขวัญตา มีสมพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มบริษัทฯ)
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ)
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ)
นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการตรวจสอบ
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

กรรมการตรวจสอบ
นายธีรกุล นิยม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธีรกุล นิยม

กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายธีรกุล นิยม

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางชลิดา อนันตรัมพร

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
คุณณัฐพล เกษมทรัพย์