F.O. MEDIA CONVERTER

2,035.00 บาท

3,510.00 บาท

2,780.00 บาท

4,080.00 บาท

4,245.00 บาท

4,325.00 บาท

4,815.00 บาท

4,815.00 บาท

1,485.00 บาท

1,620.00 บาท

5,680.00 บาท

5,910.00 บาท

6,645.00 บาท

5,985.00 บาท

17,790.00 บาท

3,935.00 บาท

PoE NETWORK SWITCH

4,195.00 บาท

2,080.00 บาท

2,880.00 บาท

6,145.00 บาท

15,075.00 บาท

11,615.00 บาท

12,275.00 บาท

11,760.00 บาท

SFP, SFP+ & QSFP+ TRANSCEIVER

545.00 บาท

545.00 บาท

755.00 บาท

755.00 บาท

595.00 บาท

595.00 บาท

650.00 บาท

650.00 บาท

PoE SURGE PROTECTOR ; INJECTOR & SEPARATOR RS-422/485 CONVERTER & EoC

485.00 บาท

1,020.00 บาท

1,635.00 บาท

2,695.00 บาท

1,525.00 บาท

3,700.00 บาท

200.00 บาท

200.00 บาท

HD CCTV & HDMI CONVERTER & BALUN

10,680.00 บาท

15,575.00 บาท

25,215.00 บาท

1,390.00 บาท

7,850.00 บาท

5,755.00 บาท

6,995.00 บาท

1,235.00 บาท

Wi-Fi ACCESS POINT

3,020.00 บาท

4,235.00 บาท

Please By Call

2,560.00 บาท

215.00 บาท

4,375.00 บาท

PoE INDUSTRIAL SWITCH

5,365.00 บาท

6,530.00 บาท

7,615.00 บาท

7,925.00 บาท

10,105.00 บาท

13,365.00 บาท

8,935.00 บาท

14,145.00 บาท