: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

...

ILINK คว้ารางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ตอกย้ำความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566

news
06/01/2024

    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK รับรางวัลต่อเนื่องกับ รางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของสถาบันไทยพัฒน์ แห่งปี 2566 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ พร้อมกับสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำพาองค์การพัฒนาไปสู่การเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน อย่างโปร่งใส ครบทุกมิติ

    โดยมี ดร.ชลิดา  อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award and Reporting on SDG target 12.6 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ที่การันตีจากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานกรรมการ สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ณ หอศิลปวัฒธรรม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

สำหรับในปี 2566 มีองค์กรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติรวมทั้งสิ้น 132 รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 

  •     Sustainability Disclosure Award มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จำนวน 54 แห่ง
  •     Sustainability Disclosure Recognition มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 50 แห่ง 
  •     Sustainability Disclosure Acknowledgement มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ จำนวน 28 แห่ง

    ซึ่งภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) ในปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 154 องค์กร นอกจากจะเป็นการส่งเสริม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว ยังต้องการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง 131 แห่ง ในการเข้าร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

    “ทั้งนี้ การที่บริษัทฯได้รับรางวัล ถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่สะท้อนผลสำเร็จจากความมุ่งมั่น ถึงการให้ความสำคัญเรื่องกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ ประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ที่ระบุให้มีการผลักดันกิจการ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ และบริษัทขนาดใหญ่ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการ อีกทั้ง แสดงถึงผลสำเร็จจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักของธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สู่สาธารณะอย่างครบถ้วนและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำพาองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป ดร.ชลิดา กล่าวเสริมตอนท้าย


ข่าวสารและกิจกรรม Tips and Trick


interlink