ILINK รับประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” ประจำปี 2564

    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK โดย คุณวริษา อนันตรัมพร General Manager เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล “Sustainability Disclosure Recognition” (ประกาศเกียรติคุณ) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 (Sustainability Disclosure Community: SDC) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา


    “รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ที่ได้รับนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ ILINK จะขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยเราได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เราให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป” คุณวริษากล่าว


การมอบรางวัล “การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564” แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. Sustainability Disclosure Award

2. Sustainability Disclosure Recognition

3. Sustainability Disclosure Acknowledgement

    ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 125 องค์กร โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่โปร่งใส และครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมกับการส่งเสริมให้องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว ยังเป็นการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง 105 แห่ง ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกัน