ประกาศ เรื่อง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายที่ 2

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับรายงานว่ามีพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติงานบนชั้น 3 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้า

รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 และได้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว โดยพนักงานคนดังกล่าวได้สัมผัส

กับผู้ติดเชื้อในวันที่ 25 เมษายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดดังนี้

1. ดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ทุกจุดสัมผัสภายในอาคารอินเตอร์ลิ้งค์อย่างเร็วที่สุด

2. ให้พนักงานท่านอื่นๆ ที่สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) รวมถึงหยุดปฏิบัติหน้าที่และกักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน

โดยบริษัทฯ ได้ติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID - 19) บริษัทฯ ได้นำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัยของบริษัทฯ มาปรับใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับคู่ค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

       

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 02-666-1111 ต่อ 221 ได้ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564