LINK Basic Cabling System Plus (LBC+) นครราชสีมา

สถานที่อบรม
โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา ห้องฟอร์จูน 4-5

วันที่อบรม
16/01/2020 - 16/01/2020 เวลา 08:30:00 - 16:00:00

รายละเอียด
วัตถุประสงค์ : การฝึกอบรม LINK Basic Cabling System Plus (LBC+) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สายสัญญาณในระบบ LAN, Fiber Optic, CCTV, Solar Cable, Security & Control System และการเลือกตู้ 19” Rack สำหรับใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค

ผู้เข้าอบรม : บุคคลทั่วไป, พนักงานขายและการตลาด, พนักงานจัดซื้อ, ช่างเทคนิค, ช่างไฟฟ้า, ช่างอาคาร, เจ้าหน้าที่ IT

หัวข้อการอบรม
เวลา 9.00 – 12.00 น.
• ความสำคัญของระบบสายสัญญาณและพื้นฐานของระบบสายสัญญาณในระบบเครือข่าย
• การเลือกใช้ สายสัญญาณสื่อสารในระบบ LAN ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• การเลือกใช้ สายสัญญาณสื่อสารในระบบ FIBER OPTIC ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เวลา 13.00 – 16.00 น.
• การเลือกใช้ สายสัญญาณสื่อสารในระบบ COAXIAL สำหรับกล้อง CCTV และเคเบิ้ลทีวี (CATV)
และจานดาวเทียม
• การเลือกใช้ตู้ใส่อุปกรณ์ 19” RACK สำหรับใส่อุปกรณ์ Network และ Computer
• การเลือกสายสัญญาณเพิ่มเติม ได้แก่ Solar Cable, Fire alarm, Building Automation,
Security & Control, multi-core cable, multi-pair cable, Speaker Cable
• Q & A

(หลังจากการสัมมนา ทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ LINK สหรัฐอเมริกา)

หมายเหตุ :
10.30 – 10.45 : พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 – 13.00 : พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 – 14.45 : พักรับประทานอาหารว่าง

วิธีการอบรม : บรรยาย ประกอบการสาธิตอุปกรณ์จริง

ความคาดหวังหลังจบการอบรม
1.เข้าใจและเห็นความสำคัญของระบบสายสัญญาณที่ใช้งานในปัจจุบันและสามารถเลือกใช้งานได้ถูกต้อง
2.เข้าใจถึงการใช้สายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละประเภท เพื่อนำมาพัฒนาระบบเครือข่ายได้
3.นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำและเลือกใช้สายสัญญาณ สำหรับเครือข่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.รู้จักสินค้าระบบสายสัญญาณ และสายประเภทต่างๆ เพื่อสามารถไปแนะนำ ให้ผู้ใช้งานรวมถึง ลูกค้าได้

*** สงวนสิทธิ์บริษัทละ 1 ท่านเท่านั้น ***สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่ คุณอรไท เจริญสุข (ฟ้า) โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

E-mail : seminar@interlink.co.th

ผู้เข้าอบรม
70

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ทำการลงทะเบียน