CABLING AND NETWORKING CONTEST#10 (ภาคกลาง)

สถานที่อบรม
หลักสูตรออนไลน์

วันที่อบรม
09/07/2022 - 09/07/2022 เวลา 08:30:00 - 12:00:00

รายละเอียด
หลักสูตรอบรมสำหรับ นักเรียนนิสิต นักศึกษา และอาจารย์*

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้
ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานและระบบสายสัญญาณ
ของเครืองข่ายภายในบ้าน และอาคารขนาดเล็ก

ระยะเวลาของหลักสูตร
● การเรียนการสอนนำโดยผู้สอนหลัก : ครึ่งวันในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZOOM
● การเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่ 08.30 -12.00น.

ผู้เข้าอบรม
1000

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

เพื่อรับใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตร (กรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด)

   Facebook : Interlink Fan
   Line : @interlinkfan
   อื่นๆ