LINK BASIC FIBER OPTIC CABLING (LBFC) กทม.

สถานที่อบรม
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่) ชั้น 7 ห้องประชุมสุวรรณภูมิ

วันที่อบรม
09/03/2021 - 09/03/2021 เวลา 08:30:00 - 16:00:00

รายละเอียด
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้
หลักสูตร LINK Basic Fiber Optic Cabling(LBFC) ช่วยให้ผู้เข้ารับ
การเรียนมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้น การเลือกใช้สาย
สัญญาณ Fiber Optic ชนิดและประเภทของสาย ไม่ว่าจะเป็นสาย
ภายในอาคาร, ภายนอกอาคาร, ภายนอกอาคาร/ภายในอาคาร,
สายร้อยท่อฝังดิน, สายสำหรับแขวนเสาไฟฟ้าทุกชนิด, ไฟเบอร์ออฟ
ติกทูเดอะโฮม อุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมด รวมไปถึงการเลือกใช้ตู้
เก็บอุปกรณ์ 19” RACK เพื่อใส่ระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณ

ระยะเวลาของหลักสูตร
● การเรียนการสอนนำโดยผู้สอนหลัก: 1 วันในห้องเรียนและเรียน.
พร้อมกับผู้เรียน Online
● การเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่ 9.00 -16.00น. : พักรับประทาน
อาหารว่าง 10.30น.และ14.30น.

การเรียนการสอน
● บรรยายประกอบกับสาธิตอุปกรณ์จริง
● มีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นไปตามข้อกำหนด

ผู้เข้ารับการเรียนในหลักสูตร
บุคคลทั่วไป, พนักงานขาย, พนักงานการตลาด, พนักงานจัดซื้อ, ช่าง
เทคนิค, ช่างไฟฟ้า, ช่างอาคาร, เจ้าหน้าที่IT, บุคคลที่ต้องการมีพื้น
ฐานด้านระบบเครือข่ายสายสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสง

รายละเอียดหลักสูตร
● ระบบสายสัญญาณเครือข่ายพื้นฐานและความสำคัญของระบบ
สายสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสง
● การเลือกใช้สายสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสงให้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
● สายใยแก้วนำแสงในอาคาร, ภายนอกอาคาร, ภายนอกอาคาร/
ภายในอาคาร
● สายใยแก้วนำแสงสำหรับร้อยท่อฝังดิน, สำหรับแขวนเสาไฟฟ้าทุก
ชนิด
● สายใยแก้วนำแสง FTTH ประเภทของหัวต่อและ อุปกรณ์ ทั้งหมด
● เครื่องมือและเครื่องทดสอบที่ใช้ในงานระบบ สายใยแก้วนำแสง
● การเลือกใช้ตู้เก็บอุปกรณ์ 19” RACK และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อ
ประโยนช์สูงสุด

*** สงวนสิทธิ์บริษัทละ 2 ท่านเท่านั้น ***
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่ คุณกิรณา เสริญสุขสัมฤทธิ์ (มิว) โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 376 โทรสาร 02-666-1195

E-mail : seminar@interlink.co.th

สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่ คลิกลงทะเบียนรับชมผ่านทางออนไลน์

ผู้เข้าอบรม
50

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ทำการลงทะเบียน