Training & Seminar

LPD (LINK Professional Design & Analysis Open Cabling )

share :

สถานที่อบรม

: อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ชั้น7 ห้องสุวรรณภูมิ

วันที่อบรม

: 23/ม.ค./2561 - 23/ม.ค./2561

เวลา

: 08:30 - 16:30 น.

รายละเอียด

LINK Professional Design & Analysis Open Cabling (LPD)
ท่านสามารถลงทะเบียนงานสัมมนาผ่าน E-mail : seminar@interlink.co.th
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-666-1111 ต่อ 366  คอร์สอบรมฟรี
เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับวิศวกรมืออาชีพเพื่อให้เข้าใจแก่นของระบบสายสัญญาณโดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสายสัญญาณ Open Cabling สำหรับทุกสภาพการใช้งานรวมทั้งเข้าใจอย่างถ่องแท้ในมาตรฐานของระบบสายสัญญาณ,โครงสร้างของระบบสายสัญญาณในอาคารสำนักงาน, การวิเคราะห์, คุณสมบัติต่างๆ, เทคโนโลยีการออกแบบสายสัญญาณแบบ Open Cabling เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล

*** ผู้เข้าอบรบคอร์ส LINK Professional Design & Analysis Open Cabling (LPD)
       ต้องผ่านการอบรมคอร์ส ดังนี้
       1. LINK Basic of Open Cabling (LBC)
       2. LINK Advanced Copper Installation Terminate & Test LINK Advanced Copper Installation Terminate & Test (LAC)
       3. LINK Advanced Fiber Optic Installation Terminate &Test (LAF)

ผู้เข้าอบรม

60

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

คุณ

เพื่อรับใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตร (กรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด)