นักลงทุนสัมพันธ์

ประวัติบริษัท

     พ.ศ. 2559 : มั่นคง ยืนยง และยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายนําเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย

 • ทุนจดทะเบียน 362,479,447 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งสิ้น 362,423,986 บาท และ การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) ไดใชสิทธิ์ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดทาย) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา
 • 14 กันยายน 2559 บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย เขาไปซื้อ-ขายใน ตลาดหลักทรัพย mai
 • ขยายธุรกิจไปยังประเทศกลุม AEC โดยเฉพาะ CLMV โดยตั้งใจวาจะขยายตอเนื่องเพื่อใหครอบคลุม ภูมิภาคเอเชียตอไปในอนาคต
 • ไดรับรางวัล ESG100 ประจําป 2559 จากสถาบันไทยพัฒน เปนปที่ 2 ซึ่งยํ้าถึงการกํากับดูแลกิจการที่ ดี เปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Environmental, Social and Governance : ESG) จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด 621 บริษัท
 • ชนะการประกวดราคางานโครงการงานกอสรางงานสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554-2560) จากบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด(มหาชน) มูลคางาน 866.03 ลานบาท
 • ชนะการประกวดราคางานโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 จังหวัดลําพูน, สถานีไฟฟานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 จังหวัดลําพูน และสถานีไฟฟาลําปาง 3 จากการไฟฟาสวนภูมิภาค มูลคางาน 526.28 ลานบาท
 • ชนะการประกวดราคางานโครงการงานจางเหมากอสรางสายสงระบบ 115 เควี ชวงสถานีไฟฟาฮอด จังหวัดเชียงใหม สถานีไฟฟาแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานี ไฟฟาระยะที่ 9.1 ชวงที่ 3 จากการไฟฟาสวนภูมิภาค มูลคางาน 289.30 ลานบาท

     พ.ศ. 2558 : เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายนําเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 362,479,447 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งสิ้น 335,621,351 บาท จากการจายปนผลเปนหุนจํานวน 65,971,778 บาทและจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุนของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) ในระหวางป
 • 19 สิงหาคม 2558 บริษัทอินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เติบโตและไดยายจาก ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) เขาไปซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
 • 11 พ.ค. 2558 ดําเนินการแปรสภาพบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เปนบริษัท จํากัดมหาชน ภายใตชื่อบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
 • ขยายธุรกิจไปยังประเทศกลุม AEC โดยเฉพาะ CLMV โดยตั้งใจวาจะขยายตอเนื่องเพื่อใหครอบคลุม ภูมิภาคเอเชียตอไปในอนาคต
 • สงมอบงานโครงการ Submarine Cable เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด มูลคา 1,150 ลานบาท
 • สงมอบโครงการ Submarine Cable เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี มูลคา 800 ลานบาท
 • ประกวดราคาขายสาย FTTH ให TOT จํานวน 32 ลานเมตร มูลคา 190 ลานบาท

     พ.ศ. 2557 : เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 289,983,558 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งสิ้น 261,048,952 บาท จากการจายปนผลเปนหุนจํานวน 129,994,841 บาทและจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุนของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) ในระหวางป
 • ปรับเปลี่ยนโครงสรางเพื่อความชัดเจนและเหมาะสนในการดําเนินธุรกิจ โดยไดโอนยายธุรกิจดาตา เซ็นเตอรไปอยูภายใตบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
 • ขยายโครงขาย Interlink Fiber Optic Network ครอบคลุม 64 จังหวัดทั่วประเทศไทย พรอมทั้งเชื่อมตอ ไปยังประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับการเติบโตของการสงผานขอมูลภายในและภายนอกประเทศ
 • ใหบริการโครงขาย Interlink Fiber Optic Network เพื่อรองรับเทคโนโลยี 3G กับผูใหบริการมือถือระดับ ประเทศ
 • ไดรับรางวัลซีเอสอารไอ เรคคอกนิชั่น (CSRI Recognition) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

     พ.ศ. 2556 : ปฏิรูปการดําเนินงานเพื่อความชัดเจน (REOPERATION) และ COACHING

 • เปด R&D Center (ศูนยศึกษาและกระจายสินคา) ตั้งแต 1 ม.ค. 2556 ซึ่งประกอบดวย
 • - อาคารสํานักงาน LOGISTIC 3 ชั้น พื้นที่ใชสอย 720 ตร.ม.
 • - อาคาร INTERLINK TELECOM และ DATACENTER 3 ชั้น พื้นที่ใชสอย 1,800 ตร.ม.
 • - อาคารคลังสินคาพรอมชั้นลอย พื้นที่ใชสอย 4,824 ตร.ม.
 • ปรับโครงสรางการบริหารองคกร
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 145 ลานบาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งสิ้น 129,994,541 บาทจาก การจายปนผลเปนหุนจํานวน 9,994,541 บาทและการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหมจํานวน 20 ลานบาท
 • การเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 20 ลานบาท สามารถระดมทุนไดจํานวน 395 ลานบาท โดยนําไปเพิ่ม ทุนในบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด จํานวน 270 ลานบาท สวนที่เหลือสํารองสําหรับการดําเนิน งานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
 • ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) จํานวน 14,997,238 หนวย โดยไมมีมูลคา
 • ชนะการประกวดราคางานโครงการจางเหมากอสราง Submarine Cable ไปเกาะกูด เกาะหมาก จังหวัด ตราด มูลคางาน 1,150 ลานบาทและไปยังเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี มูลคางาน 800 ลานบาท
 • กอสรางโครงขาย Fiber Optic ตามเสนทางรถไฟทั่วประเทศ แลวเสร็จ 100%
 • กอตั้งคณะที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น
 • ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย “SET AWARDS 2013” สาขารางวัลบริษัท จดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธ “IR Excellence Awards”
 • ไดรับรางวัลซีเอสอารไอ เรคคอกนิชั่น 2013 (CSRI Recognition 2013) จากตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย

     พ.ศ. 2555 : ปฏิรูปองค์กร (Reformation)

 • ปฏิรูปแนวคิด และปรับแนวทางการทํางานใหบุคลากรทํางานไดหลายบทบาท
 • เอาวิธีการ “Coaching” มาใชกับคุณณัฐนัย ผูบริหารของอินเตอรลิ้งค เทเลคอม
 • ลงทุนกอสราง “Interlink Fiber Optic Network” ไปทั่วประเทศ
 • ราคาหุนปรับตัวจากราคา 6-7 บาท ไปที่ 18-20 บาท
 • จดทะเบียนมูลนิธิอินเตอรลิ้งคใหใจ
 • ปรับเปลี่ยน “ INTERLINK ENERGY” เปน “INTERLINK POWER & ENERGY”
 • เปดสาขาระยอง เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2555

     พ.ศ. 2554 : มหาอุทกภัยประเทศไทย

 • โฟกัสธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ (Distribution) ที่โตอยางตอเนื่องและเปนอันดับ 1
 • ออกแบบและจัดสรางศูนยวิจัยและกระจายสินคา (R&D Center) พื้นที่ 6,500 ตารางเมตร บนที่ดิน ของบริษัทฯ ณ ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 • ไดรับรางวัลดีเดนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย “SET AWARDS 2011” สาขารางวัลบริษัท จดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธ “IR Excellence Awards”

     พ.ศ. 2553 : วิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและการปรับตัว

 • ยุทธศาสตร “รุกตอเนื่อง พัฒนาธุรกิจ รักษาความเปนผูนํา”
 • ไดรับงานโครงการวางระบบ Fiber Optic 1,250 กิโลเมตร ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค มูลคา 200 ลานบาท
 • ไดรับงานซอมบํารุง Submarine Cable เกาะลาน เกาะสีชัง มูลคางาน 113 ลานบาท
 • เตรียมออกแบบ Interlink Research and Development Center ใหมบนที่ดิน 5 ไร 204.2 ตารางวา
 • ไดรับการคัดเลือกใหเขาชิงรางวัล SET AWARDS 2010 สาขา “IR Excellence Awards”

     พ.ศ. 2552 : มองทางเลือกธุรกิจใหม่เพื่อการเติบโตต่อเนื่อง

 • นํายุทธศาสตร “รุกตอเนื่อง พัฒนาธุรกิจ รักษาความเปนผูนํา” มาขับเคลื่อนองคกร
 • ซื้อที่ดินกวา 5 ไร 264.2 ตารางวา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
 • นําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใชแทน ISO 9001: 2000
 • ไดโครงการ Submarine Cable เกาะมุกด เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง มูลคา 337.50 ลานบาท
 • ไดรับรางวัล SET AWARDS 2009 “IR Excellence Awards” จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

     พ.ศ. 2551 : สํานักงานแห่งใหม่ / เปิ ดสาขาขอนแก่น

 • สรางสํานักงานใหมและขยายคลังสินคาใหม กวา 3,880 ตารางเมตร
 • เปดสํานักงานสาขาและศูนยกระจายสินคาภาคอีสานที่จังหวัดขอนแกน
 • เพิ่มผลิตภัณฑใหม ไดแก Link Coaxial Cable
 • จดทะเบียน Interlink Power เพื่อสั่งสมระยะเวลากอตั้งเพื่อเตรียมรุกในอนาคต
 • ไดรับงานวางระบบ Fiber Optic ในตางจังหวัดจาก บมจ. ทีโอท
 • ไดรับรางวัลเกียรติยศ สําหรับผูประกอบการ Bai Pho Business Awards จากสถาบันศศินทร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

     พ.ศ. 2550 : วิกฤตการณ์ Subprime (USA)

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานบาท
 • ปรับองคกรและเสริมศักยภาพบุคลากรใหสอดรับแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
 • บุกเบิก “ โครงการสายเคเบิ้ลใตนํ้า”
 • จดทะเบียน Interlink Telecom เพื่อสั่งสมระยะเวลากอตั้งเพื่อเตรียมรุกในอนาคต
 • ไดรับงาน โครงการ Submarine Cable จังหวัดสตูล มูลคา 310 ลานบาท จากการไฟฟาสวนภูมิภาค และงานโครงการวางระบบ Fiber Optic จาก บมจ. ทีโอที

     พ.ศ. 2549 : วางสายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงทั้วกรุงเทพมหานคร / เปิดสาขาหาดใหญ่

 • ดสํานักงานสาขาและศูนยกระจายสินคาภาคใตที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
 • ไดรับรางวัล SET AWARDS 2006 “MAI Growth Star” 2 ปซอน
 • เพิ่ม New Product ไดแก ผลิตภัณฑโทรศัพท LINK ภายใตชื่อ “โทรศัพทที่จัดการได”
 • ไดรับงานวางระบบ Fiber Optic ใหแกการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

     พ.ศ. 2548 : เปิดสาขาเชียงใหม่และโครงการส่งฟรีทั่วไทย

 • เปดโครงการ “สงฟรีทั่วไทย” และ “ทันใจทั่วไทย”
 • เปดสํานักงานสาขาและศูนยกระจายสินคาภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม
 • ไดรับรางวัล SET AWARDS 2005 “MAI Growth Star” จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • เพิ่ม New Product ไดแก 19” The Best Quality Rack
 • ไดรับงานโครงการจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

     พ.ศ. 2547 : จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2547
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ลานบาท เปน 80 ลานบาท
 • นําหุนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2547
 • ปรับโครงสรางองคกรแบงเปน 3 ธุรกิจ ไดแก
 • - ธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณคอมพิวเตอรและสื่อสาร (Distribution)
 • - ธุรกิจวิศวกรรมวางระบบเครือขายและสายใยแกว (Engineering)
 • - ธุรกิจโซลูชั่น โพรวายเดอร (Solution Provider)
 • ไดรับการวาจางใหเปนผูติดตั้งระบบสายสัญญาณใหแกโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ
 • ซื้อที่ดิน 333 ตารางวา เพื่อสรางอาคารคลังสินคาและเตรียมสรางสํานักงานแหงใหม

     พ.ศ. 2544 : รุกต่อเนื่อง เพิ่มทุน เพื่อเติบโตต่อไป

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลานบาท เปน 30 ลานบาท
 • เชาที่ดินและสรางคลังสินคาใหอยูบริเวณเดียวกันกับสํานักงานเพื่อขยายธุรกิจ
 • สรางมาตรฐานกระตุนเพื่อการรุกธุรกิจอยางตอเนื่อง

     พ.ศ. 2543 : สร้างมาตรฐานองค์กรและรุกต่อเนื่อง

 • นําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 มาใชดําเนินงาน
 • เปดแผนกวิศวกรรม เพื่อการรุกงานติดตั้ง ทดสอบ และ Commissioning
 • สรางทีมขายใหมีการแบงแยกลูกคาโดยชัดเจน

     พ.ศ. 2542 : ประกาศปฏิญญา 3 ข้อ เพื่อเป็ นหลักยึดในการทําธุรกิจ

 • ปรับกลยุทธเพื่อการเติบโตตอเนื่อง ใชนโยบายการตลาดเชิงรุก
 • ประกาศปฏิญญา 3 ขอคือ “สินคาคุณภาพ” “ราคาถูกกวา” และ “บริการที่ดีกวา”
 • เพิ่ม New Product ไดแกสินคา Media Converter ยี่หอ LINK

     พ.ศ. 2541 : รักษาสถานะ และวางยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับการเติบโต

 • เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ โดยนําเขาผลิตภัณฑสายสัญญาณยี่หอ “LINK” เพิ่มเติมจาก ผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูไดแกสายสัญญาณยี่หอ AMP และยี่หอ INTERLINK
 • เนนการอบรมเตรียมความพรอมของพนักงาน เพื่อการกลับไปรุกอีกครั้งหนึ่ง

     พ.ศ. 2540 : วิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทย 2 กรกฎาคม 2540

 • ปรับตัวเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ ภายใตนโยบาย “เผชิญอุปสรรครวมกัน และไมทิ้งกัน”
 • รักษาตําแหนงในตลาดและมองหาโอกาสในวิกฤติ
 • แสวงหาผลิตภัณฑใหมมาเพื่อเพิ่มเติมและทดแทนผลิตภัณฑเดิมที่อาจมีความเสี่ยง

     พ.ศ. 2539 : รุกธุรกิจ Cabling จริงจัง

 • วาง Position เปน No.1 Cabling Company
 • สรางขวัญกําลังใจใหพนักงานทุกระดับดวยโครงการ “กิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ”
 • ออกแบบและผลิตสินคาใหม 19” Germany Export Rack

     พ.ศ. 2538 :ก่อตั้ง บจก. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย)

 • จดทะเบียนบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2538 ดวยทุน จดทะเบียน 10 ลานบาท
 • โอนยายแผนก Network Cabling System จากบริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด มากอตั้งเปน บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
 • เปดใหมีหลักสูตรการอบรมสัมมนาสินคา Cabling ทุกๆ เดือน
 • สินคาที่จัดจําหนาย AMP และ INTERLINK