นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาตลาดหลักทรัพย์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

เนื้อหา วันที่
 -การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2561 2018-01-03
 -หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 25612018-01-03
 -สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาส2017-11-09
 -รายงานการชนะการประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบ2017-10-09
 -แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ2017-08-10
 - แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ2017-08-10
 -รายงานการลงนามในสัญญาจ้างเหมา งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้2017-07-14
 -แจ้งการแต่งตั้งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุ2017-05-11
 -แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ2017-05-11
 -รายงานการชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าบ้านเลน 22017-05-08
 -เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25602017-05-03
 -แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25602017-04-25
   รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

รายงานประจำปี

ปี ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี   2559
รายงานประจำปี   2558
รายงานประจำปี   2557
รายงานประจำปี   2556
รายงานประจำปี   2555
   รายงานประจำปี